การเสนอเค้าโครง (Proprosal) โปรเจ็ค CS

เริ่มทำโปรเจ็คอย่างไร ?
เป็นคำถามที่ถามง่ายแต่ตอบยากของการเรียน CS

ดาวน์โหลดสไลด์ Start your Computer Science Project

 • การหาหัวข้อโปรเจ็ค
  • นิสิตต้องคิดหัวข้อโปรเจ็คเอง
  • ทำโปรเจ็คตามหัวข้อที่อาจารย์มีให้ (อาจารย์มี แต่จะไม่ค่อยบอก)
 • การหาอาจารย์ที่ปรึกษา
  • เตรียมข้อมูล เขียนสรุปรายละเอียด ของโปรเจ็คที่ต้องการทำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อโปรเจ็ค ภาพรวม และคำอธิบายโปรเจ็คที่อยากจะทำ (ประมาณ 1 หน้า)
  • ขอบเขต ความสามารถของงานเป็นข้อๆ (ประมาณ 2-3 หน้า)
  • สรุปเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ในโปรเจ็ค (ประมาณ 1 หน้า)
 • การหาอาจารย์ที่ปรึกษา
  • เข้าพบอาจารย์ที่คิดว่าต้องการให้เป็นที่ปรึกษา พร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ และอธิบายสิ่งที่อยากทำต่ออาจารย์
  • อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณา หัวข้อ และขอบเขต
 • อาจารย์ที่ปรึกษา VS กรรมการสอบ
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้หน้าที่ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลการทำงานในทุกขั้นตอน รวมถึง การอนุมัติให้ขึ้นสอบในแต่ละครั้ง ในการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจไม่เข้าสอบด้วยก็ได้
  • กรรมการ ให้คำปรึกษาในบางครั้ง ทำหน้าที่สอบ และพิจารณาผลการทำโปรเจ็ค (ให้เกรด) ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทำเอกสารเค้าโครงของโปรเจ็ค
  • เอกสารที่บ่งบอกหัวข้อโปรเจ็ค และขอบเขตที่สัญญาว่าจะทำ
  • แบ่งออกเป็น 2 บท
   • บทที่ 1 บทนำ
    • หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, ขอบเขต(โดยละเอียด), ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ภาพรวมของระบบ, ตารางดำเนินงาน,เครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, Story board (ถ้ามี)
   • บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • สอบเค้าโครง
  • อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ขึ้นสอบ พร้อมเอกสาร (ประมาณ 20 หน้าขึ้นไป)
  • เวลาในการสอบ 45 – 60 นาที
  • นำเสนอ 20 นาที และตอบคำถาม
  • ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโปรเจ็ค (ไม่มีเกรด)
 • สิ่งที่เป็นปัจจัยในการที่จะสอบผ่าน (กรรมการดูอะไรบ้าง)
  • โปรเจ็คของคุณทำอะไร ขอบเขตต้องชัดเจน ไม่น้อย หรือมากจนเกินไป
  • ความน่าจะเป็นที่คุณจะทำโปรเจ็คนั้นได้ พิจารณาจากความรู้ต่างๆที่ได้จากการตอบคำถาม