ดาวน์โหลด: Pitching for Computer Science

ความหมายทั่วไป

การนำเสนองาน ในเชิงแข่งขัน เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในตัวงาน และมีความต้องการสนับสนุนตัวงานของผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการ ลงทุน หรือ ให้ทุน ในรูปแบบต่างๆ

ใน Computer Sciences Project

การนำเสนอตัวงาน Computer Science Project ต่อผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตัวงาน และสนใจในตัวงาน เพื่อประโยชน์ที่ผู้ฟังจะนำไปเป็นแบบอย่างหรือต่อยอดในอนาคต ซึ่งจะมีการวัดผลคุณภาพของงานโดยการลงคะแนนจากผู้ฟัง
ขายโปรเจ็คของเรา ให้ผู้ฟังชื่นชอบและสนใจ

StartUp

รูปแบบการทำธุรกิจ โดยการนำเสนอไอเดีย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่จะสามารถ สร้างมูลค่าได้ แบบก้าวกระโดด แต่เจ้าของไอเดีย อาจไม่มีทุนดำเนินการ จึงต้องมีการ Pitching เพื่อหาทุนให้กับโครงงานของตนเอง

Pitching ใน StartUp vs ใน CS Project

คล้ายกัน มีส่วนที่แตกต่างกันคือ
StartUp จะมีแผนธุรกิจและมีข้อมูลด้านธุรกิจมาด้วย
CS Project ไม่มีแผนธุรกิจ แต่จะมีการโน้มน้าวผู้ฟังให้ชื่นชอบ สนใจ และเห็นประโยชน์ของโปรเจ็คที่พัฒนาขึ้น

จุดประสงค์ของการจัด Pitching

  • เพื่อให้นิสิตรุ่นน้อง รุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน อาจารย์ และผู้สนใจ รับรู้ว่าภาควิชาฯ มีโปรเจ็คอะไรบ้าง
  • เพื่อให้นิสิตรุ่นน้อง รุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน เกิดไอเดีย ในการทำโครงงานของตนเอง ให้มีคุณภาพและตรงกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้นิสิตที่ทำโปรเจ็คฝึกนำเสนอต่อสาธารณะชน เนื่องจากได้รับคำเสนอจากผู้ประกอบการมาว่า “นิสิตภาควิชาฯเก่ง ทำงานได้ แต่พูดนำเสนอไม่เป็น”
  • เพื่อค้นหามุมมองของตัวโปรเจ็คที่นิสิตทำ ในสายตาบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดต้องเป็นไปตามนี้

  • ใช้เวลาในการนำเสนอ ไม่มาก ไม่น้อยไปกว่า 7 นาที
  • ตอบคำถาม 1-2 คำถาม โดยกรรมการ หรือ ผู้เข้าฟังนำเสนอบนเวที พร้อม Presentation โดยต้องไม่ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์

การ Pitching ไม่ใช่การนำเสนอเค้าโครงโปรเจ็ (Proposal)
แต่
เป็นการโน้มน้าว ชักจูงใจให้ผู้ฟังชื่นชอบและสนใจในตัวงานที่ทำ