กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 2 เทอม 1/2562

ส่งเอกสารขอสอบ: 16 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 18-20 กันยายน 2562
ส่งผลสอบ: 25 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. แบบฟอร์มแจ้งการขอสอบ (โปรเจ็ค 1 และ โปรเจ็ค 2)
3. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 1 เทอม 1/2562

ส่งเอกสารขอสอบ: 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 14-15 สิงหาคม 2562
ส่งผลสอบ: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ส่งเล่มตรวจรูปแบบ: 15-21 สิงหาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
ตรวจรูปแบบ: 15-21 สิงหาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
อัพโหลดขึ้นระบบ: 22 สิงหาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. แบบฟอร์มแจ้งการขอสอบ (โปรเจ็ค 1 และ โปรเจ็ค 2)
3. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 1 (รอบเดียว) เทอม 3/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 15 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 18-19 กรกฏาคม 2562
ส่งผลสอบ: 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ส่งเล่มตรวจรูปแบบ: 18-20 กรกฏาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
ตรวจรูปแบบ: 18-23 กรกฏาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
อัพโหลดขึ้นระบบ: 24 กรกฏาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. แบบฟอร์มแจ้งการขอสอบ (โปรเจ็ค 1 และ โปรเจ็ค 2)
3. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 3 เทอม 2/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 6-9 พฤษภาคม 2562
ส่งผลสอบ: 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ส่งเล่มตรวจรูปแบบ: 13-17 พฤษภาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
ตรวจรูปแบบ: 13-20 พฤษภาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)
อัพโหลดขึ้นระบบ: 21-22 พฤษภาคม 2562 (โปรเจ็ค 2)

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 2 เทอม 2/2561

กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 2 เทอม 2/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 6-8 มีนาคม 2562
ส่งผลสอบ: 15 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น.

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 1 เทอม 2/2561

กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 1 เทอม 2/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 28-31 มกราคม 2562
ส่งผลสอบ: 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
3. ตารางเรียนของนิสิตทั้ง 2 คน (รวมกันในแผ่นเดียว)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 3 เทอม 1/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 6-9 ธันวาคม 2561
ส่งผลสอบ: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.
ส่งเล่มตรวจรูปแบบ: 14-19 ธันวาคม 2561
ตรวจรูปแบบ: 14-23 ธันวาคม 2561
อัพโหลดขึ้นระบบ: 24-25 ธันวาคม 2561

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2. ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ หลังพี่แอม


กำหนดการอบรม Pitching เทอม 1/2561

วันอบรม: 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่: ห้อง Smart Classroom
วันที่นำเสนอ: 21 ตุลาคม 2561  เวลา 12.30 – 17.00 น. ห้องฉายภาพยนต์
ประกาศผลการนำเสนอ: 24 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 2 เทอม 1/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 28 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 3-5 ตุลาคม 2561
ส่งผลสอบ: 15 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2.ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม


กำหนดการสอบโปรเจ็ค รอบ 1 เทอม 1/2561

ส่งเอกสารขอสอบ: 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.
วันที่สอบ: 29 สิงหาคม 2561
ส่งผลสอบ: 5 กันยานยน 2561 เวลา 12.00 น.

1. เอกสารตามจำนวนกรรมการ
2.ผลสอบครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
*** ทำเข็มขัดรัดให้เรียบร้อย ส่งที่โต๊ะ อ.เอ็ม