Step 1 - Proposal

เริ่มต้นอย่างไรกับการทำโปรเจ็ค คู่โปรเจ็ค อาจารย์ที่ปรึกษ หัวข้อโปรเจ็ค หัวใจสำคัญในขั้นตอนนี้คือ "จะทำอะไร" และ "จะทำได้ไหม"

Read More

Step 2 - Project 1

เริ่มศึกษาในสิ่งใหม่ คิด วิเคราะห์ เพื่อนำมาซึ่งการออกแบบโปรเจ็คที่ดี สิ่งที่ต้องแสดงออกมาคือ "ออกแบบถูกหรือไม่" และ "ลองทำในสิ่งที่ศึกษาใหม่ได้หรือยัง"

Read More

Step 3 - Project 2

ความสมบูรณ์ของงานตามขอบเขต ความถูกต้องของเอกสาร การตอบคำถามกรรมการ และความรู้ที่ได้รับ คือตัวชี้วัดความสำเร็จของโปรเจ็ค

Read More